Hugh

Job title: Police Sergeant

Working location: Wylfa

After 21 years with Gwent and then Guernsey Police, I joined CNC because I saw a force going through a period of change with some excellent opportunities. I transferred as a PC but found no problem in my reduction in rank. Even re-qualifying as an Authorised Firearms Officer wasn’t as daunting as I had expected. After six months I was offered a promotion board and became a Sergeant.

I plan the detail for the shift teams and attend meetings, both within CNC and with external agencies such as North Wales Police and the on site Security team. I’ve even arranged for a visit from the Chief Constable and still cover the odd shift as a supervisor. I also deputise for the OUC when required, which has given me the chance to learn a lot about managerial processes and the strategic perspective of CNC.

The team at Wylfa has officers whose length of service ranges from under a year to over 30. It is friendly, supportive team with people from a variety of backgrounds – Home Office Forces, security industry, the Armed Forces, graduate education, retail and teaching.

The Constabulary have been very supportive in my career so far. As well as study time for promotion exams, I have also received Welsh Language training. This has helped me to grasp the basics such as introducing myself and answering the phone. Living on Anglesey and hearing my colleagues and neighbours speak Welsh every day, I am hoping to take this further.

 

Teitl y swydd: Cynlluniwr Gweithrediadau’r Uned Plismona Gweithredol

Gweithio lleoliad: Wylfa

"Bu’r HNS yn gefnogol iawn o’m gyrfa"

Yn dilyn 21 mlynedd gyda Heddlu Gwent ac yna Heddlu Guernsey, ymunais â’r Heddlu Niwclear Sifil (HNS) oherwydd y gwelais gyfnod o newid a gyflwynodd rai cyfleoedd rhagorol. Trosglwyddais i swydd Cwnstabl ond ni chefais broblem derbyn cam yn ôl o ran fy rheng. Nid oedd ailgymhwyso fel Swyddog Arfau Tân Awdurdodedig hyd yn oed yn codi cymaint ag ofn ag yr oeddwn wedi’i ddisgwyl. Ar ôl chwe mis cefais gyfle i fynd gerbron bwrdd dyrchafu a chael fy mhenodi’n Sarsiant.

Rwy’n cynllunio manylion timau’r sifftiau ac yn mynychu cyfarfodydd, o fewn yr HNS a chydag asiantaethau allanol fel Heddlu Gogledd Cymru a’r tîm Diogeledd ar y safle. Rwyf hyd yn oed wedi trefnu i’r Prif Gwnstabl ymweld â ni ac rwy’n gweithio ar ambell sifft fel goruchwylydd. Rwyf hefyd yn dirprwyo ar gyfer Comander yr Uned Weithredol pan fydd angen, sydd wedi rhoi cyfle i mi ddysgu llawer am brosesau rheoli a safbwynt strategol yr HNS.

Mae swyddogion yn y tîm yn Wylfa wedi gwasanaethu dros gyfnodau amrywiol – o lai na blwyddyn i fwy na 30 mlynedd. Mae’n dîm cyfeillgar a chefnogol gyda phobl o gefndiroedd amrywiol – lluoedd y Swyddfa Gartref, y diwydiant diogeledd, y Lluoedd Arfog, addysg raddedig, manwerthu ac addysgu.

Bu’r HNS yn gefnogol iawn o’m gyrfa hyd yma. Yn ogystal â chael amser astudio ar gyfer arholiadau dyrchafu, rwyf hefyd wedi cael hyfforddiant yn yr iaith Gymraeg. Mae hyn wedi fy helpu i ddysgu’r pethau sylfaenol fel cyflwyno fy hun ac ateb y ffôn ac mae hyn o gymorth mawr am fy mod yn byw ar Ynys Môn ac yn clywed fy nghydweithwyr a’m cymdogion yn siarad Cymraeg bob dydd. Rwy’n gobeithio datblygu fy sgiliau Cymraeg ymhellach drwy hyfforddiant pellach.